Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom online obchodu Kamiso umiesteného na webovom rozhraní www.kamiso.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi našou spoločnosťou

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom 07252 Tašuľa 66, Slovenská republika, zapísanou v živnostenskom registri vedeným Okresným Okresným úradom Michalovce, Číslo živnostenského registra: 750-38431, IČO: 46 331 018

Telefónne číslo: 0907 459 551
Kontaktný e-mail: objednavky@kamiso.sk

ako predávajúcim a Vami, ako kupujúcim

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať Vám tovar uvedený v objednávke a Vy sa zaväzujete tento tovar prevziať (buď osobne alebo od dopravcu) a zaplatiť nám kúpnu cenu uvedenú v objednávke. Kúpna cena (alebo len „cena“) zahrňuje daň z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní.
Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate zaplatením celej kúpnej ceny, nie však skôr, ako tovar prevezmete.

1.1. Vzťahuje sa kúpna zmluva iba na tovar?

Ako kúpna zmluva (alebo len „zmluva“) sa tu označuje akákoľvek objednávka vytvorená vo webovom rozhraní uzavretá podľa týchto obchodných podmienok.

1.2. Je kúpna zmluva spotrebiteľskou zmluvou?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, t. j. ak ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na Vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok. Najmä, ak nie ste spotrebiteľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu (článok 1 ods. 3 týchto obchodných podmienok).

1.3. Aké máte ako spotrebiteľ zvláštne práva?

Ako spotrebiteľ máte predovšetkým:

 • právo odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, ako je napr. telefón, e-mail alebo internetový obchod (článok 5 týchto obchodných podmienok);
 • nárok na záruku na nepoužitý spotrebný tovar v dĺžke 24 mesiacov (uplatnenie záruky sa riadi Reklamačným poriadkom podľa čl. 8 týchto obchodných podmienok);
 • právo na oznámenie informácií pred uzavretím zmluvy (informácie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach alebo na webovom rozhraní).

1.4. Čím sa riadi náš právny vzťah?

Náš právny vzťah sa riadi nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú a spresňujú naše vzájomná práva a povinnosti;
 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;
 • Podmienkami využitia webového rozhrania, ktoré upravujú registráciu na webovom rozhraní, ochranu Vašich osobných údajov, ochranu obsahu webového rozhrania a niektoré ďalšie vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania;
 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy;
 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,
 • a v otázkach tu neupravených tiež nasledujúcimi právnymi predpismi:

zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“);
zákonom č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení (ak nie ste spotrebiteľom);
zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (len ak ste spotrebiteľom);
zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku“).
Ak sa Vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo územia Slovenskej republiky, alebo ak náš právny vzťah obsahuje iný medzinárodný prvok, beriete na vedomie, že sa náš vzťah riadi slovenským právom. Ak ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu Vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako slovenský právny poriadok, je Vám v právnych vzťahoch poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.5. Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením vo webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámili a súhlasíte s nimi.
Znenie obchodných podmienok môžeme meniť alebo doplňovať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1. Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovarov vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek. Pri každom tovare je uvedená cena za tovar vrátane všetkých daní, ciel a poplatkov, s výnimkou nákladov na dodanie. Prezentácia tovaru je informatívneho charakteru, a nejedná sa o náš návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a občianskeho zákonníka. Pre uzavretie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany.

2.2. Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára). Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári, najmä presné označenie objednávaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov, zvolený spôsob platby a dopravy a Vaše kontaktné údaje (dodacie a prípadne fakturačné). Pred záväzným odoslaním objednávky Vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy a platby). Odporúčame skontrolovať najmä druh a množstvo tovaru, e-mailovú a dodaciu adresu. V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplné. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky alebo e-mailom.

O doručení objednávky Vás budeme informovať. Informácia (potvrdenie) o doručení objednávky sa posiela automaticky a nejedná sa o prijatie objednávky z našej strany, pokiaľ to v potvrdení nie je výslovne uvedené.

Ak budeme mať pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, môžeme Vás kontaktovať za účelom jej overenia. Neoverenú objednávku môžeme zamietnuť. Na takúto objednávku sa potom hľadí tak, ako keby nebola podaná.

2.3. Kedy je teda zmluva uzavretá?

Kúpna zmluva je uzavretá v okamihu, kedy Vám je doručené prijatie objednávky z našej strany. Prijatie objednávky Vám bude odoslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzavretá v okamihu, kedy uhradíte celú kúpnu cenu alebo prevezmete objednaný tovar (podľa toho, čo nastane skôr). Prijatie objednávky (akceptácia) môže byť súčasťou informácie o doručení objednávky podľa článku 2.2 týchto podmienok (ak je to v potvrdení výslovne uvedené), alebo môže po tomto potvrdení nasledovať samostatne.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z webového rozhrania.

2.4. Môžete už odoslanú objednávku zrušiť?

Objednávku, ktorú sme zatiaľ neprijali (t. j. nebolo Vám odoslané prijatie objednávky z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok), môžete zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné.

2.5. Môže sa cena uvedená na webovom rozhraní meniť?

Ceny prezentovaného tovaru a ceny za balenie, dopravu a dodanie zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Prípadné zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, iba ak je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iné. 
V prípade, že na našej strane došlo na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny, neštandardných údajov alebo termíne dodania tovaru, prípadne ak je tovar vypredaný , vyhradzujeme si právo nedodať Vám tovar, a to ani v prípade, ak Vám bolo odoslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok. V takomto prípade si vyhradzujeme právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade Vám vrátime zaplatenú kúpnu cenu. 

Ak cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, bezodkladne Vás na túto skutočnosť upozorníme. Ak doposiaľ nedošlo k prijatiu Vašej objednávky, nie sme povinní zmluvu uzavrieť.

Na odoslané objednávky nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v medziobdobí medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany podľa článku 2.3 týchto obchodných podmienok.

2.7. Čo ak niečomu v zmluve nerozumiete?

V prípade otázok k obchodným podmienkam alebo k zmluve nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.

2.8. V akých jazykoch je možné zmluvu uzatvoriť?

Zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, ibaže by sme sa výslovne dohodli na inom jazyku.


3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny Vám budú oznámené v potvrdení objednávky);
 • bezhotovostne online kreditnou kartou.

Niektoré spôsoby platby (najmä dobierka) môžu byť ďalej spoplatnené. Tieto poplatky sú uvedené na webovom rozhraní. V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už poplatky súvisiace so zvoleným spôsobom platby zahrňuje.

3.2. Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby pred dodaním tovaru je cena splatná do troch dní od prijatia objednávky podľa článku 2.3. Váš záväzok uhradiť cenu je pri bezhotovostnej platbe splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet.

3.3. V akej mene môžete platiť?

Platba za tovar je možná v eurách (EUR).

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke. Ak nezvolíte žiaden spôsob dopravy, môžeme ho určiť my.

4.2. Aké sú náklady na dodanie tovaru?

Náklady na dodanie tovaru závisia vždy na veľkosti a povahe tovaru a na cenníku zvoleného dopravcu. Aktuálne náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahrňuje.

4.3. Kedy Vám tovar dodáme?

Doba dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla odovzdáme dopravcovi do troch až piatich pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe). Upozorňujeme Vás na to, že dobu dodania tovaru externými dopravcami nemôžeme ovplyvniť. Ak sa s Vami nedohodneme inak, sme Vám povinní dodať tovar najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak nesplníme náš záväzok dodať tovar v tejto lehote a nedodáme Vám  ho ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú nám poskytnete, máte právo od zmluvy odstúpiť. Prípadné sťažnosti týkajúce sa doby dodania je možné  riešiť aj priamo s dopravcom. Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je Vám tovar doručený. Ak bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z Vašej strany.

4.4. Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Pri prevzatí tovaru skontrolujte neporušenosť obalu tovaru. Ak zistíte nedostatky, bezodkladne informujte dopravcu i nás. Ak odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Podpisom dodacieho listu (alebo iného podobného dokumentu) potvrdzujete, že obal zásielky nebol porušený. Reklamácia tovaru z dôvodu porušenia obalu zásielky v takom prípade už nie je možná.

4.5. Čo sa stane v prípade, ak tovar neprevezmete?

Ak je z dôvodov na Vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným než dohodnutým spôsobom, ste povinný uhradiť náklady spojené s takýmto doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú. Ďalej máme v takom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

5.  ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.  Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená na viaceré časti, odo dňa prevzatia poslednej dodávky. Od kúpnej zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia tejto lehoty, t.j. pred prevzatím tovaru. Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na e-mail objednavky@kamiso.sk alebo na adresu: Ing. Katarína Tkáčová, 072 52 Tašuľa 66, Slovenská republika

5.2. Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená.

Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo strán stráca darovacia zmluva účinnosť. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

5.3. Kedy nie je možné od zmluvy odstúpiť?

V súlade s § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách na diaľku nie je možné odstúpiť, okrem iného, od nasledujúcich zmlúv:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

5.4. Akým spôsobom nám vrátite tovar? 

Tovar nám zašlite do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na našu adresu:

Ing. Katarína Tkáčová

072 52 Tašuľa 66

Tovar nezasielajte na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nie sme povinní prevziať. 

Vrátený tovar musí byť nepoškodený a neznečistený. K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

kópiu dodacieho listu a faktúry, ak tieto dokumenty boli vystavené, alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru; písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy a preferovanom spôsobe vrátenia peňazí (prevod na účet alebo poštová poukážka). Do vyjadrenia uveďte adresu pre doručovanie, telefón a e-mail.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov nebráni kladnému vybaveniu Vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

5.5. Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky Vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť Vám peniaze skôr, než nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Okrem kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám. Ak ste však zvolili iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime Vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze Vám vrátime:

 • rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali, alebo
 • Pri platbe na dobierku je potrebné zadať svoje číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý peniaze vrátime. Peniaze neposielame poštovou poukážkou.

Okrem vyššie uvedených spôsobov môžeme peniaze vždy vrátiť i zaslaním na Vami uvedený bankový účet alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané k úhrade kúpnej ceny (ak nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny neoznámite). Prijatím týchto obchodných podmienok vyslovujete svoj súhlas so zaslaním peňažných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety pod podmienkou, že Vám týmto spôsobom nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy, a to aj v prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.6. Čo ak bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu, pretože zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak zistíme, že Vami vrátený tovar je v súlade s predchádzajúcou vetou poškodený, alebo znečistený, máme voči Vám nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody môžeme jednostranne započítať proti Vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny a nákladov na dodanie tovaru, t. j. vrátená Vám bude čiastka znížená o vzniknutú škodu.

5.7. Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch:

 • technickou chybou bola na webovom rozhraní uvedená úplne zjavná chybná cena tovaru (článok 2.5 týchto obchodných podmienok); tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába) nie je možné za pôvodných podmienok dodať; plnenie sa stane objektívne nemožným.
 • V prípade, ak nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme Vás o našom odstúpení od zmluvy bezodkladne informovať. Odstúpenie je voči Vám účinné v okamihu, keď je Vám doručené.

Ak ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime Vám prijatú čiastku bezhotovostne na účet, ktorý nám na tento účel oznámite, alebo z ktorého ste uskutočnili úhradu. Peniaze vrátime do piatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

– Komu:

Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom Tašuľa 66, 072 52 Jenkovce Slovenská republika

e-mail: objednavky@kamiso.sk

– Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar:

– Dátum objednania (*)/dátum prijatia (*)

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak sa tento formulár zasiela v listinnej podobe)

– Dátum


(*) Nehodiace sa prečiarknite.

  
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

Vaše práva z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 až 627 občianskeho zákonníka) a čl. 8 týchto obchodných podmienok. 
Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom. Pred odoslaním reklamácie sa s Reklamačným poriadkom dôkladne oboznámte, aby mohla byť reklamácia vybavená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti.

Internetový systém riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi (ODR)
Na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr sa nachádza platforma internetového systému riešenia sporov medzi konzumentmi a podnikateľmi na úrovni EU (platforma ODR). K dispozícii bude od 15. februára 2016.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad
Bajkalská 2335/3
Poprad, 05801 
info@sospotrebitelov.sk

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.  Kto nás pri našej činnosti kontroluje?

Kontrolu dodržovania právnych predpisov týkajúcich sa technických požiadaviek na tovar a bezpečnosť tovaru vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (http://www.soi.sk/). Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva tiež kontrolu dodržovania predpisov na ochranu spotrebiteľa. Práva spotrebiteľov obhajujú aj ich záujmové združenia a iné subjekty na ich ochranu.

7.2. Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti či podnety vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Ďalej sa môžete obrátiť na subjekty uvedené v článku 7.1. Vo vzťahu k našim zákazníkom nie sme viazaní žiadnymi kódexmi spávania, ani žiadne také nedodržiavame.

7.3. Čo by ste ešte mali vedieť?

Pri uzatváraní zmluvy sú použité prostriedky komunikácie na diaľku (najmä sieť internet). Náklady vzniknuté pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (predovšetkým náklady na internetové pripojenie alebo na telefónne hovory) hradíte sami. Tieto náklady sa nelíšia od bežnej sadzby.

Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou medzi nami prebieha v písomnej forme, a to buď zaslaním e-mailu, doporučene poštou alebo osobným doručením. Z našej strany Vám budeme doručovať na adresu elektronickej pošty uvedenú v objednávke alebo na Vašom užívateľskom účte.

V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

8. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného prostredníctvom online obchodu Kamiso od našej spoločnosti
Ing. Katarína Tkáčová, 072 52 Tašuľa 66, Slovenská republika, zapísanou v živnostenskom registri vedeným Okresným úradom Michalovce, Číslo živnostenského registra: 750-38431, IČO: 46 331 018
Telefónne číslo: 0907 459551
Kontaktný e-mail: objednavky@kamiso.sk

8.1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

Ako predávajúci zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar:
– má vlastnosti, ktoré medzi nami boli dojednané, ktoré popisujeme, alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru,
– je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti, akosti, miere alebo hmotnosti, a
– vyhovuje požiadavkám právnych predpisov vrátane záväzných technických noriem.
Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá Vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.
Ak sa vada prejaví v priebehu dvoch mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
Spotrebiteľom ďalej zodpovedáme za to, že sa vady nevyskytnú v záručnej lehote. Ak nie ste spotrebiteľom, záruka za akosť sa Vám neposkytuje. Článok 2 sa vzťahuje len na spotrebiteľov.

8.2. Aká je záručná lehota?

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná lehota dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia tovaru.

8.3. Aké práva z vadného plnenia máte?

V prípade, že sa v priebehu záručnej lehoty vyskytne vada tovaru, pre ktorú sa zakúpený výrobok nemôže riadne používať, a túto vadu je možné odstrániť, máte právo na jeho bezplatnú a riadnu opravu. Je dôležitá foto dokumentácia. Za krádež častí z výrobkov, teda odcudzené kvety, zeleň, svietiace doplnky, alebo nápisy nezodpovedáme.
U odstrániteľnej vady môžete tiež namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo výmenu chybného tovaru, netýka sa kvetov, zelene, svietiacich doplnkov a nápisov.
V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, máte právo na výmenu tovaru alebo máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva máte tiež v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar nemôžete riadne užívať.

U tovaru predávaného za nižšiu cenu máte nárok len na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste bol po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Sme Vám povinní vydať potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

8.4. Kedy nie je možné práva z vadného plnenia uplatniť?

Práva z vadného plnenia Vám neprináležia, ak:
– ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
– ste vadu sami spôsobili;
– uplynula záručná lehota.
Záruka a nároky zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
– opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním (za opotrebenie spôsobené používaním sa považuje i vyblednutie kvetov, zelene, nápisov);
– vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru, nevhodnou údržbou alebo nesprávnym skladovaním. 
V prípade výrobkov predávaných za nižšiu cenu nezodpovedáme za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá.
Nezodpovedáme za ujmu na zdraví osôb, prípadne za ujmy na majetku a tovare, ktoré budú zapríčinené neodborným zaobchádzaním či zneužitím tovaru, prípadne nedbalostí.

8.5. Ako postupovať pri reklamácii?

Reklamáciu uplatnite bez zbytočného odkladu po zistení vady. 
Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:
– pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať telefonicky, e-mailom alebo písomne. 
Reklamovaný tovar môžete vrátiť na najbližšej predajni alebo ho doručíť (inak ako na dobierku, ktorú nepreberáme) na adresu Ing. Katarína Tkáčová, 072 52 Tašuľa 66

Telefónne číslo: 0907 459 551
Kontaktný e-mai: kamennykoberecmichalovce@gmail.com

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu. 
K tovaru je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru alebo daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s opisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie. Nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.
Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci. 
Po doručení reklamácie Vami ako spotrebiteľom určíme spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

O uplatnení a vybavení reklamácie Vám vystavíme písomné potvrdenie.
V prípade spornej reklamácie rozhodneme o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.